Pristup informacijama Ispis

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama(NN, br. 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija pripada svim korisnicima na jednaki način i pod jednakim uvjetima. Korisnici su jednaki u njegovu ostvarivanju.

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

 

 

Službenik za informiranje


Općina Jalžabet javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Jalžabet na sljedeće moguće načine:

 

1. putem telefona na broj: +385 42 647 094

 

2. putem faksa na broj: +385 42 647 522

 

3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

4. poštom na adresu: Općina Jalžabet, Trg braće Radić 16, 42203 Jalžabet na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

5. osobnona adresu: Općina Jalžabet, Trg braće Radić 16, 42203 Jalžabet na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 7-15 sati.

 

 

Imenovani Službenik za informiranje:


Petra Grulja Mesarić , mag. oec


Općina Jalžabet, Trg braće Radić 16, 42 203 Jalžabet

 

Tel.: 042 647 - 094

 

Fax: 042 647 - 522

 

E-mail službenika za informiranje: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Radno vrijeme službenika za informiranje:

 

Ponedjeljak – Četvrtak od 7-15 sati

 

Petak od 7-13 sati

 

Preuzmite dokumente :

 


Zahtjev za pristup informacijama

 

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 


Pravo na pristup informacijama uređuju


Opći propisi• Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13),
• Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
• Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),
• Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07),
• Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),
• Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12),
• Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13),
• Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),
• Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14),
• Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10).Propisi EU• Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,
• Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.


Interni akti


  • Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
  • Odluka o imenovanju službenika za informiranje
  • Zahtjev za pristup informacijama
  • Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

Godišnje izvješće za 2017.g.

 

Godišnje izvješće za 2017.g.

 

Godišnje izvješće za 2018.g.

 

Godišnje izvješće za 2018.g.

 

Godišnje izvješće za 2019.g.