Prostorni plan uređenja Općine Jalžabet Ispis

Prostorni plan uređenja Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 41/04.,9/06. i 34/12., 45/16. )

Prostorni plan uređenja Općine Jalžabet - pročišćeni tekst (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj  45/16 .)

 

• K 1 KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA - izmjene i dopune

• K 2a INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE - izmjene i dopune

• K 2b INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - PLINOOPSKRBA - izmjene i dopune

• K 2c INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - ELEKTROOPSKRBA - izmjene i dopune

• K 2d INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - izmjene i dopune

• K 3 UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA - izmjene i dopune

• K 4a GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA IMBRIOVEC JALŽABETSKI

• K 4b GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA JAKOPOVEC - izmjene i dopune

K 4c GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA JALŽABETA-izmjene i dopune

• K 4d GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA KAŠTELANEC - izmjene i dopune

• K 4e GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA KELEMEN - izmjene i dopune

• K 4f GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA LEŠTAKOVEC - izmjene i dopune

• K 4g GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA NOVAKOVEC

• K 4h GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA PIHOVEC