Javni natječaj za prodaju nekretnina
Utorak, 22 Listopad 2019 00:00

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA JALŽABET

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 370-03/19-01/03

URBROJ: 2186/04-19-01

Jalžabet, 22.10.2019.

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 31/09, 28/13 ) , Odluke Općinskog vijeća od 17.10.2019. godine, Općinski načelnik Općine Jalžabet objavljuje

J A V N I N A T J E Č A J
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Jalžabet

· Predmet natječaja je sljedeća nekretnina:

1 .K.č 1172/7 oranica Luka sa 355 čhv upisano u zk. ul. 3271 k.o. Kelemen prema početnoj cijeni 2900,00 kn.

Napomena: Sve nekretnine kupuju se po načelu viđeno – kupljeno, a što isključuje naknadne prigovore kupaca. Općina Jalžabet neće snositi troškove uređenja nekretnine.

· Pravo na sudjelovanje u natječaju imaju:

· fizičke osobe državljani Republike Hrvatske

· pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj

· strani državljani sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske

· Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji uz ispunjenje uvjeta iz ovog javnog natječaja za nekretninu za koju podnosi ponudu, ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene.

· Ponudi se obvezno prilažu sljedeći dokazi o sposobnosti natjecatelja:

· dokaz o hrvatskom državljanstvu za domaću fizičku osobu, odnosno presliku putovnice za stranu fizičku osobu

· za pravne osobe izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra ne stariji od 90 dana računajući od dana početka postupka natječaja, odnosno za obrtnike preslika rješenja ili obrtnice Ureda za gospodarstvo te ovjereni prijevod izvornika isprave o registraciji tvrtke u matičnoj državi ( za stranu pravnu osobu ako im je dozvoljeno natjecanje ),

· dokaz o uplaćenoj jamčevini

· potvrda Općine Jalžabet da ponuditelj nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Općini Jalžabet

· za pravne osobe potvrda Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka natječaja

· Ponuditelji su obvezni uplatiti jamčevinu u visini od 10 % utvrđene početne cijene za nekretninu iz ovog javnog natječaja, za koje podnose ponudu

Jamčevina se uplačuje na žiro račun Općine Jalžabet, IBAN: HR2523600001816500005, poziv na broj: 7706-OIB, s naznakom „ Jamčevina za natječaj – prodaja nekretnine „
Odabranom ponuditelju uplaćena jamčevina se uračunava u iznos kupoprodajne cijene, a ostalim ponuditeljima čija ponuda nije odabrana, vratit će se uplaćena jamčevina.

· Ponude se podnose u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

· Rok za dostavu ponude je 8 dana od dana objave ovog natječaja u Varaždinskim vijestima i na službenoj Internet stranici Općine Jalžabet http://www.jalzabet.hr/ ).

· Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Jalžabet, Trg braće Radića 16, 42203 Jalžabet u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Ponuda za kupnju nekretnina- ne otvarati“ osobno ili preporučenom pošiljkom.

· Otvaranje zaprimljenih ponuda izvršit će se u sjedištu Općine Jalžabet, 31.10.2019.godine u 10,00 sati.

· Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor s Općinom Jalžabet u roku od 15 dana računajući od dana dostave Odluke načelnika Općine Jalžabet o odabiru ponuditelja.

Ugovorom će se regulirati međusobna prava i obveze između ugovornih strana. Ako odabrani ponuditelj ne sklopi ugovor u navedenom roku, gubi pravo na jamčevinu u cijelosti, te će se u tom slučaju nekretnina ponuditi prvom sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

Iznos utvrđene kupoprodajne cijene odabrani ponuditelj je dužan uplatiti na račun Općine Jalžabet u roku od 15 dana računajući od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji, a prijenos prava vlasništva se vrši nakon isplaćenog cijelog iznosa.

· Porez na promet nekretnina, odnosno troškove upisa prava vlasništva i sve ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva snosi kupac.

· Nepravodobne, nepotpune i nejasne ponude neće se razmatrati. Ponude s ponuđenim iznosom nižim od utvrđene početne cijene neće se razmatrati ovim natječajem.

· Odluku o odabiru ponuditelja donosi načelnik Općine Jalžabet, o čemu će svi podnositelji ponuda biti pisano obaviješteni.

· Načelnik Općine Jalžabet zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja i bez snošenja novčanih i svih drugih eventualnih posljedica, kao i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu ponudu. U tom se slučaju obvezuje na povrat uplaćene jamčevine.

Načelnik Općine Jalžabet:

Mirko Magić, mag.oec.

 

 
Čestitamo Vam 8. listopada Dan neovisnosti

 
JAVNI POZIV

 

OPĆINA JALŽABET

 

JAVNI POZIV


POZIVAJU SE GRAĐANI I UDRUGE OPĆINE JALŽABET DA


PREDLOŽE KANDIDATE ZA NAGRADE KOJE ĆE OPĆINA


JALŽABET DODIJELITI POVODOM DANA OPĆINE 17.11.2019.


GODINE I TO:

 


1. NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO

 


2. NAGRADA ZA IZNIMNA POSTIGNUĆA U PROTEKLOM


JEDNOGODIŠNJEM RAZDOBLJU

 


3. NAGRADA ZA DOPRINOS UGLEDU I PROMOCIJI OPĆINE


JALŽABET U ZEMLJI I SVIJETU

 

 


PRIJEDLOZI SE PRIMAJU DO 11.10.2019. U OPĆINI JALŽABET

 

 

 
JAVNI NATJEČAJ  E-mail
Autor Općina Jalžabet   
Petak, 13 Rujan 2019 00:00

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA JALŽABET

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 370-03/19-01/02

URBROJ: 2186/04-19-01

Jalžabet, 16.09.2019.


Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 31/09, 28/13 ) , Odluke Općinskog vijeća od 20. 06. 2017. godine, Općinski načelnik Općine Jalžabet objavljuje

 

 


J A V N I N A T J E Č A J
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Jalžabet

· Predmet natječaja su sljedeće nekretnine:

1.Stambena građevina (kuća) površine 69,41 m2 sa dvorištem na k.č. 1096/1-48 površine 115 čhv i 1096/1-49 površine 123 čhv k.o. Kelemen broj zk. ul. 3212 na adresi Imbriovec Jalžabetski 45b, a identične sun kčbr.1096/48, k.o. Kelemen,sa početnom cijenom 100.000 kn prema procjeni sudskog vještaka,

2. Stambena građevina (kuća) površine 151,25 m2 izgrađena na k.č. broj 1295 površine 1647 m2 k.o. Novakovec broj zk. ul. 1281, i oranice k.č. 1296 površine 1726 m2, k.o. Novakovec broj zk. ul. 1281, po početnoj cijeni od 148.100,00 kn, sve sa teretovnicom u korist Gradišnik Simon, OIB: 95224798251, Križni vrh 54, 2318 Laporje, Slovenija.

3.Šuma Ribnjak u Bukovju sa 167 hvati na čk. br. 477/98 i oranica Ribnjak u Bukovju sa 843 hvati na čk. br. 477/99 sve upisano u k.o. Jakopovec, zk. ul. 1273, sa početnom cijenom 8181,00 kn.

4.Voćnjak u Kelemenu sa 742 m2 čk. br. 121 upisano ko. 331155 Kelemen zk. ul. 2878, vrt u Kelemenu sa 80 čhv na čkbr. 140/1 i vrt u Kelemenu sa 80 čhv na čk. br, 140/2 sve upisano u k.o. Kelemen zk. ul. 37 i čk. br 1873 Vukovec kuća sa 86 m2, dvorište sa 500 m2 i vinograd sa 1594 m2 sve upisano u k.o. Kelemen zk. ul. 2773 po početnoj cijeni od 260.240,00 kn prema procjeni Porezne uprave ispostava Varaždin.

5.K.č 1172/7 oranica Luka sa 355 čhv upisano u zk. ul. 3271 k.o. Kelemen prema početnoj cijeni 2875,50 kn.

Napomena: Sve nekretnine kupuju se po načelu viđeno – kupljeno, a što isključuje naknadne prigovore kupaca. Općina Jalžabet neće snositi troškove uređenja nekretnine.

· Pravo na sudjelovanje u natječaju imaju:

· fizičke osobe državljani Republike Hrvatske

· pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj

· strani državljani sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske

· Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji uz ispunjenje uvjeta iz ovog javnog natječaja za nekretninu za koju podnosi ponudu, ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene.

· Ponudi se obvezno prilažu sljedeći dokazi o sposobnosti natjecatelja:

· dokaz o hrvatskom državljanstvu za domaću fizičku osobu, odnosno presliku putovnice za stranu fizičku osobu

· za pravne osobe izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra ne stariji od 90 dana računajući od dana početka postupka natječaja, odnosno za obrtnike preslika rješenja ili obrtnice Ureda za gospodarstvo te ovjereni prijevod izvornika isprave o registraciji tvrtke u matičnoj državi ( za stranu pravnu osobu ako im je dozvoljeno natjecanje ),

· dokaz o uplaćenoj jamčevini

· potvrda Općine Jalžabet da ponuditelj nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Općini Jalžabet

· za pravne osobe potvrda Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka natječaja

· Ponuditelji su obvezni uplatiti jamčevinu u visini od 10 % utvrđene početne cijene za nekretninu iz ovog javnog natječaja, za koje podnose ponudu

Jamčevina se uplačuje na žiro račun Općine Jalžabet, IBAN: HR2526300001816500005, poziv na broj: 7706-OIB, s naznakom „ Jamčevina za natječaj – prodaja nekretnine „
Odabranom ponuditelju uplaćena jamčevina se uračunava u iznos kupoprodajne cijene, a ostalim ponuditeljima čija ponuda nije odabrana, vratit će se uplaćena jamčevina.

· Ponude se podnose u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

· Rok za dostavu ponude je 8 dana od dana objave  na oglasnoj ploči Općine Jalžabet i na službenoj Internet stranici Općine Jalžabet http://www.jalzabet.hr/ ).

· Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Jalžabet, Trg braće Radića 16, 42203 Jalžabet u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Ponuda za kupnju nekretnina- ne otvarati“ osobno ili preporučenom pošiljkom.

· Otvaranje zaprimljenih ponuda izvršit će se u sjedištu Općine Jalžabet, 24.09.2019.godine u 10,00 sati.

· Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor s Općinom Jalžabet u roku od 15 dana računajući od dana dostave Odluke načelnika Općine Jalžabet o odabiru ponuditelja.

Ugovorom će se regulirati međusobna prava i obveze između ugovornih strana. Ako odabrani ponuditelj ne sklopi ugovor u navedenom roku, gubi pravo na jamčevinu u cijelosti, te će se u tom slučaju nekretnina ponuditi prvom sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

Iznos utvrđene kupoprodajne cijene odabrani ponuditelj je dužan uplatiti na račun Općine Jalžabet u roku od 2 godine računajući od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji, a prijenos prava vlasništva se vrši nakon isplaćenog cijelog iznosa.

· Porez na promet nekretnina, odnosno troškove upisa prava vlasništva i sve ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva snosi kupac.

· Nepravodobne, nepotpune i nejasne ponude neće se razmatrati. Ponude s ponuđenim iznosom nižim od utvrđene početne cijene neće se razmatrati ovim natječajem.

· Odluku o odabiru ponuditelja donosi načelnik Općine Jalžabet, o čemu će svi podnositelji ponuda biti pisano obaviješteni.

· Načelnik Općine Jalžabet zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja i bez snošenja novčanih i svih drugih eventualnih posljedica, kao i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu ponudu. U tom se slučaju obvezuje na povrat uplaćene jamčevine.


Načelnik Općine Jalžabet:

Mirko Magić, mag.oec.

 

 
MANIFESTACIJA "ROKOVO" i 22. "ŠLINGANI DANI"

 

 

 

MANIFESTACIJA  „ROKOVO” i  22. „Šlingani dani Jalžabeta“

 


Ove godine Međunarodna smotra folklora „22. Šlingani dani Jalžabeta” održava se uz proštenje Sv. Roka, a prema slijedećem rasporedu:


Petak 16. kolovoza 2019


11,00 Sveta misa povodom blagdana Sv. Roka u Jalžabetu

· 20:00 - Zabavni program uz Grupu „TIM”-šator na Sportskom centru Jalžabet

· 22:00 – Koncert „TS MEJAŠI“-šator na Sportskom centru

 


Subota 17. kolovoza 2019


· 15:00  - Dolazak folklornih skupina u Jalžabet

· 16:00  - Prijem predstavnika gostujućih folklornih društava kod čelništva Općine

Jalžabet

· 17:00  - Početak mimohoda ulicama Jalžabeta – sudionici programa uz konjske

zaprege

· 18:00 – Svečano otvorenje „Šlinganih dana“

· 18:15  - Kulturno umjetnički program

· 20:30 - Zabavni program uz Grupu Profeel

· 22:00 – Koncert „MATE BULIĆ“-šator na Sportskom centru

 


nedjelja 18. kolovoza 2019


· 18:00 – Kulturno umjetnički program

· 20:00  - Zabavni program uz Grupu „FULL GAS”


Za sva tri dana manifestacije planirano je da se u sklopu šatora na Sportskom centru održava prigodna izložba starih predmeta i rukotvorina,  ručnih radova i predmeta od slame, krep papira i šibe. Uz razgledavanje starina moći će se i kušati starinski kolači kakvi su se nekad spremali u našem kraju. Na izložbi će sudjelovati Udruge žena iz općine Jalžabet sa svojim gostima, udruga vinogradara i vinara općine Jalžabet te mnogi pojedinci koji se bave očuvanjem narodne baštine krajeva iz kojih dolaze. Za najmlađe posjetitelje će biti postavljena posebna igrališta, a  za gastronomsku ponudu Šlinganih dana će se pobrinuti ljubazno osoblje Ugostiteljstva Barbarić iz Ludbreg.


ULAZ NA SVE  MANIFESTACIJE JE BESPLATAN !

 

Generalni pokrovitelj:Općina Jalžabet

 

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 7 od 24
canakkale canakkale canakkale truva search
canakkale canakkale canakkale truva search