Ispitivanje o mogućnostima sudjelovanja građana u „Programu društveno poticane stanogradnje“

By procelnik In Poziv On 8. travnja 2011.

Pod „društveno poticanom stanogradnjom“ u smislu spomenutog programa razumijeva se izgradnja stanova uz sudjelovanje tzv. javnih sredstava (države i jedinica lokalne samouprave), što kao posljedicu ima reduciranje troškova za krajnjeg korisnika stana.

Ovaj program se bavi izgradnjom stanova za potrebe građana po njima pristupačnim uvjetima. Stanovi iz Programa POS-a grade se za prodaju skupini građana s prosječnim platežnim mogućnostima koji nemaju riješeno svoje stambeno pitanje, a nisu u mogućnosti samostalno riješiti problem kupnje stanova po tržišnim uvjetima. Organizacija izgradnje obavlja se u Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama – APN, a sudionici su i jedinice lokalne samouprave.

 

 • Stanovi kupoprodajnim ugovorom postaju vlasnički stanovi;
 • Površina stana ovisi o broju članova obiteljskog domaćinstva;
 • Za kupnju stana uz obročnu otplatu kupac osigurava financijska sredstva kao vlastito učešće i to najmanje u iznosu 15% predračunske vrijednosti stana;
 • Za kupnju stana uz obročnu otplatu kupac hrvatski branitelj – dragovoljac iz Domovinskog rata i kupac koji ima obitelj s troje ili više djece ne moraju osigurati financijska sredstva kao vlastito učešće;
 • Kod kupnje stana uz obročnu otplatu, ukupan rok otplate, uključivo mogući poček (jedna godina počeka) plaćanja obroka te razdoblje otplate kreditnih sredstava banke, ne može biti duži od 31 godine od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji;
 • Mjesečni obrok kod obročne otplate utvrđuje se na način da je njegova visina za cijelo razdoblje otplate ujednačena, time da iznos mjesečnog obroka ne može biti niži od 0,25 % prodajne cijene stana;
 • Kod obročne otplate cijene stana, kamata na vrijednost javnih sredstava sadržanih u cijeni stana za razdoblje počeka do podmirenja duga banci obračunava se po kamatnoj stopi u visini 2% godišnje (konformno) i pripisuje glavnici, a za razdoblje otplate obračunava se po kamatnoj stopi u visini 5% godišnje (dekurzivno);
 • U tijeku obročne otplate stana kupac može, ovisno o uvjetima banke, izvršiti prekid otplate i platiti odjednom ukupni preostali iznos cijene stana s pripadajućom kamatom na javna sredstva za razdoblje do prekida otplate;
 • Prosječna prodajna cijena stana po m2 korisne, odnosno prodajne površine na jednom stambenom objektu ne može biti viša od etalonske cijene građenja m2 stana uvećane za 30%, 1.109,37 €/m2 maksimalno;
 • Etalonska cijena građenja iznosi 792,41 €/m2 korisne površine stana;
 • Uvjet banke je ocjena platežne, odnosno kreditne sposobnosti kupca.

Radi sagledavanja i ocjene stvarnih potreba i financijskih mogućnosti potencijalnih kupaca, te za potrebe razrade svih drugih elemenata vezanih za realizaciju „Programa društveno poticane stanogradnje“ u općini Jalžabet ocijenjeno je nužnim prikupiti odgovarajuće podatke od građana.

Stoga Vas pozivamo da se odazovete na ovu anketu te anketni listić objavljen u prilogu ovog poziva ispunite i dostavite putem pošte ili osobno na adresu Općine Jalžabet, adresa : 42203 Jalžabet, Trg braće Radić bb.

Posebno ističemo da ova Anketa nije podloga za konkretan odabir, odnosno izradu konkretne Liste prioriteta.

Informacije prikupljene ovom anketom služit će isključivo za dobivanje pregleda relevantinih podataka i elemenata u cilju izrade što kvalitetnije snimke stvarnih potreba i financijskih mogućnosti potencijalnih kupaca, a kako bi se na što primjereniji način pristupilo operativnoj razradi predmetnog projekta.

S obzirom na to da o prikupljenim podacima ovise daljnje aktivnosti i ocjena dugoročnog interesa Općine u budućem sudjelovanju u „Programu društveno poticane stanogradnje“, u okviru kojeg se građanima omogućava da lakše riješe stambeni problem, molimo Vas da se odazovete na ovu anketu, odnosno da popunite anketni listić traženim podacima i dostavite ga na gore navedenu adresu.

Listić možete podignuti u Općini Jalžabet, adresa 42203 Jalžabet, Trg braće Radić bb ili klikom na link “Anketni listić”.