JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE PRAVA SLUŽNOSTI

By procelnik In Natječaj On 18. ožujka 2016.

KLASA: 940-01/16-01/04
URBROJ: 2186/04-16-01
U JALŽABETU,17. ožujka 2016.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i odluke Općinskog načelnika Općine Jalžabet KLASA: 940-01/16-01/04, URBROJ: 2186/04-16-01 od 16. ožujka 2016. godine raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ
za davanje prava služnosti na dijelu nekretnine
u vlasništvu Općine Jalžabet

  1. Predmet natječaja:
    Osnivanje prava služnosti na dijelu zemljišta označenog kao č.k.br. 1006/7 k.o. Jakopovec, radi postavljanja reklamnog panoa namijenjenog oglašavanju – jedan (1) jednostrani ili dvostrani reklamni pano dimenzija: širine do 15 x 6metara, visine do 11 metara.

Početni iznos naknade za osnivanje prava služnosti po godini: 15.000,00 kuna.

Ugovor o osnivanju prava služnosti sklapa se na rok od 10 godina s mogućnošću produljenja ugovora.

Općina Jalžabet može otkazati ugovor i prije isteka roka ako nositelj prava služnosti ne postavi reklamni pano sukladno odredbama akta za građenje, odnosno kada se ne pridržava odredbi ugovora o osnivanju prava služnosti.

U slučaju da Nositelj prava služnosti treba poslužbu nekretninu za potrebe privođenja drugoj namjeni, Nositelj prava služnosti zadržava pravo raskida Ugovora o osnivanju prava služnosti. U slučaju raskida Ugovora, Nositelj prava služnosti je u obvezi u vlastitom trošku roku od 30 dana od raskida Ugovora ishoditi potrebne dozvole i suglasnosti, demontirati reklamni pano i postaviti ga na novoj lokaciji udaljnosti najviše 100 (sto) metara od postojeće.

Nositelj prava služnosti u obvezi je o početku radova na postavljanju reklamnog pano pisano obavijestiti Općinu Jalžabet. Prilikom izvođenja radova na postavljanju reklamnog panao investitor i izvoditelj radova u obvezi su voditi posebnu brigu o postojećim objektima, instalacijama, drveću i slično.

Točna lokacija reklamnog panoa može se dobiti na uvid u prostorijama Općine Jalžabet ili na tel. 042/647-522.

  1. Način plaćanja naknade za osnovano pravo služnosti na zemljištu:
    – za vrijeme trajanja služnosti naknadu je potrebno plaćati godišnje najkasnije do 30. lipnja za tekuću godinu na žiro-račun Općine Jalžabet .

Instrument osiguranja plaćanja: zadužnica na iznos od 15.000,00 kuna, a koja se šalje na naplatu u slučaju zakašnjenja plaćanja duljem od 90 dana.

III. Pravo sudjelovanja u nadmetanju imaju sve pravne i fizičke osobe uz uvjet da uz ponudu dostave:
– ovjerenu presliku potvrde o državljanstvu RH (fizičke osobe),
– ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski ili drugi registar (za pravne osobe),
– izjavu kojom se prihvaćaju uvjeti iz natječaja i prijedlog ugovora,
– dokaz o uplaćenoj jamčevini za ozbiljnost ponude u iznosu od 2.000,00 kuna uplaćenu na žiro račun Općine Jalžabet otvoren kod Zagrebačke banke, broj računa IBAN: HR25 2360000 1816500005, model HR68, poziv na broj 7242-OIB

U natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji ima nepodmirene obveze prema Općini Jalžabet.

  1. Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Jalžabet, Trg b. Radić 16, 42203 Jalžabet, s naznakom “Ponuda za osnivanje prava služnosti za reklamni pano – ne otvarati”.

Rok za dostavu ponuda po javnom natječaju je 7 dana od dana objave natječaja u Varaždinskim vijestima. Ako za lokaciju ne pristigne ni jedna prihvatljiva ponuda sukladno uvjetima iz natječaja, sa istim uvjetima lokacija ulazi u novi natječajni krug, a ponude će se otvarati svaki mjesec posljednjeg radnog dana u mjesecu u 12,00 sati, a sve do davanje prava služnosti na dijelu nekretnine koja je predmet ovog natječaja.

  1. Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je najviši ponuđeni iznos ukupnog godišnje naknade za osnivanje prava služnosti.
  2. Ponuditelji koji su sudjelovali u natječaju biti će obaviješteni o odluci u roku od 15 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

VII. Općina Jalžabet zadržava pravo poništenja javnog natječaja u bilo koje doba, te nije obvezna prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu, u kojem slučaju ne odgovara za eventualnu štetu sudionicima natječaja.

Objava u Varaždinskim vijestima: 22.03.2016.

Prijedlog ugovora možete preuzeti ovdje.

Općinski načelnik:
Mirko Magić, mag.oec.