Pravilnik o korištenju teretane sportskog centra Jalžabet

By procelnik In Obavijest On 22. prosinca 2021.

hrvatski grb

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JALŽABET
OPĆINSKI NAČELNIK
Jalžabet 21.12.2021. godine
Klasa:620-01/21-01/01
Urbroj:2186/04-21-01

Na temelju članka 40. Statuta Općine Jalžabet („Službeni vjesnik Varaždinske Županije“ br. 31/09, 28/13, 10/15 i 17/21), Općinski načelnik donosi

PRAVILNIK
O KORIŠTENJU TERETANE SPORTSKOG CENTRA JALŽABET

Članak 1.

Pravilnik o korištenju prostora za vježbanje (u daljnjem tekstu: Pravilnik) regulira upotrebu prostora za vježbanje kojeg čini teretana Sportskog centra u Jalžabetu u daljnjem tekstu: teretana).

Članak 2.

Teretana iz ovog Pravilnika namijenjena je članovima Udruga iz Općine Jalžabet.
Prostori za vježbanje u teretani namijenjeni su svim članovima udruga prema rasporedu koji rezerviraju pojedine udruge. Ne postoji pravo prvenstva korištenja.
Teretana se smije koristiti samo prema rasporedu termina koje je rezervirala udruga za svoje članove.

Članak 3.

Rezervacije termina u teretani vrši se na info@jalzabet.hr, od strane odgovorne osobe udruge.
Važeći raspored korištenja teretane nalazi se na www.jalzabet.hr (Vijesti)

Članak 4.

Ključ teretane nalazi se u prostoru Caffe bara Centar, Trg braće Radić 16. Jalžabet. Nakon korištenja obavezno je gašenje svjetala u objektu, zaključavanje teretane i vraćanje ključa u Caffe bar Centar.
Korisnik je dužan napustiti prostor teretane najkasnije do isteka rezerviranog vremena korištenja, iznijeti svoje stvari i pokupiti sav eventualni otpad.

Članak 5.

Teretana je zajednički rekreacijski prostor i mora se koristiti na primjereni način. Svaki korisnik odgovara za počinjenu štetu na inventaru. Korisnik je dužan prijaviti štetu ili nedostatak koji je zatekao u teretani i to odmah na info@jalzabet.hr.
Ako korisnik ne prijavi štetu ili nedostatak koji je zatekao smatrati će se odgovoran za nastalu štetu.
Nije dozvoljeno ostavljati stvari u teretani bez nadzora. Općina ne odgovara za nestale stvari ili nastalu štetu.

Članak 6.

Nepridržavanje ovog Pravilnika može imati za posljedice zabranu korištenja teretane pojedinoj osobi ili svim članovima udruge.
U slučaju gubitka ključa korisnik je dužan nadoknaditi štetu.
U slučaju oštećenja inventara korisnik može biti odgovoran sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Članak 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
Preuzimanjem ključa teretane korisnik potvrđuje da je upoznat sa odredbama ovog Pravilnika te se obvezuje na njegovo pridržavanje.

U Jalžabetu, 21.12.2021. godine

Općinski načelnik
Rajko Solar

Preuzimanje pravilnika (PDF)