Javni natječaj za prodaju zemljišta

By procelnik In Natječaj On 17. ožujka 2022.

Predmet natječaja je prodaja zemljišta u vlasništvu Općine Jalžabet i to:

k.č.br. 1377/2, Ludbreška, livada, 238m2, K.O. Novakovec, Z.K. odjel Varaždin, namjena je zona zelenila, sport i rekreacija. Početna cijene za česticu iznosi 1.500,00 kuna.

Ugovorna cijena se plaća u jednokratnom iznosu u roku 30 dana od sklapanja ugovora. Upis prava vlasništva na kupljenoj nekretnini izvršiti će se u zemljišnoj knjizi nakon predočenja dokaza o uplaćenom cjelokupnom iznosu ugovorne cijene nekretnine.

Trošak poreza na promet nekretnina, ovjere kod javnog bilježnika, uknjižbe vlasništva i druge obveze snosi kupac.

II

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Najpovoljniji ponuditelj dužan je s Općinom Jalžabet sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnina.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne i fizičke osobe.

III

Ponuda mora sadržavati naziv i adresu tvrtke pravnog subjekta i naznaku odgovorne osobe, važeću registraciju za pravne osobe i iznos ponuđene cijene zemljišta.

Ponude na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Jalžabet,  Trg braće Radić 16, 42203 Jalžabet,  s naznakom „Ponuda na natječaj za kupnju zemljišta“.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

Natječaj je otvoren osam dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

IV

Načelnik Općine Jalžabet pridržava pravo poništenja ovog natječaja i neprihvaćanja ponude bilo kojeg ponuditelja bez obrazloženja.

V

Načine ispunjavanja uvjeta određenih ovim natječajem i posljedice  neispunjavanja uvjeta, definirati će se detaljno ugovorom o kupoprodaji.

Dodatne informacije dostupne su na telefon 042/647522 i 0911777764,

VI

Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči i internet stranici Općine Jalžabet te „Narodnim novinama“

Načelnik Općine Jalžabet

Rajko Solar

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – prodaja čestice k.č.br. 1377-2, K.O. Novakovec

Odluka o imenovanju članova povjerenstva -Natječaj prodaja parcele Novakovec 2022.

Natječaj za prodaju zemljišta – k.č.br. 1377-2, K.O. Novakovec