2023. godina

21. sjednica Općinskog vijeća

..Poziv na 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Jalžabet 21.12.23.

.II izmjene i dopune Proračuna Općine Jalžabet za 2023. godinu

.II izmjene i dopune Proračuna Općine Jalžabet za 2023. godinu

.Programi II izmjene Proračuna Općine Jalžabet za 2023 godinu

.Obrazloženje II izmjena i dopuna Proračuna Općine Jalžabet za 2023. godinu

.Proračun Općine Jalžabet za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu

.Proračun Općine Jalžabet za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu

.Programi Proračun Općine Jalžabet za 2024. godinu

.Obrazloženje Proračuna Općine Jalžabet za 2024. godinu

.Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jalžabet 2024

.Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka u 2024

.Odluka o II izmjeni Rješenja o osnivanju Mandatne komisije

.Odluka o II izmjeni Odluke o osnivanju Socijalnog vijeća

.Odluka o II izmjeni Rješenja o osnivanju Odbora za statutarno-pravna pitanja

.Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Jalžabet 2024.

.Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Općina Jalžabet 2024

.Odluka o pristupanja Općine Jalžabet Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju

.Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanju imovinom za 2023

.Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Jalžabet za 2023. godinu

.Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom za 2024. godinu

.Plan upravljanja imovinom Općina Jalžabet za 2024.godinu

.Odluka o III izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi

.Program potpora poljoprivredi za 2024. 2025. i 2026. godinu

.Zaključak o prihvaćanju Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Jalžabet 2023

.Zaključak o prihvaćanju Plan razvoja sustava Civilne zaštite Općine Jalžabet 2024

.Zaključak o usvajanju SECAP Općine Jalžabet

.SECAP Općina Jalžabet 2023

.Zaključak o usvajanju Strategije pametnog razvoja Općine Jalžabet 2023-2027

.Strategija pametnog razvoja Općine Jalžabet 2023-2027

.Odgovor na pitanja vijećnice Sandre Hruško s odgovorom Doma zdravlja

Zapisnik s 20. sjednice Općinskog vijeća OJ 29.11.23.

20. sjednica Općinskog vijeća

..Poziv na 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Jalžabet 29.11.23.

.Odluka o izmjeni odluke osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Jalžabet

.Odluka o prodaji nekretnine kčbr 1004-3

.Odluka o prihvaćanju nagodbe za brisanje prava zaloga na kčbr 511-8 KO Jalžabet

.Odluka o kreditnom zaduženju za dogradnju i opremanje DV Potočić

.Indikativna ponuda Općina Jalžabet INJS 1.7 mil EUR

.Plan otplate Općina Jalžabet INJS 10 god 1,7 mil EUR

.potpisano..Zapisnikvjezba CZJalzabet2023

Zapisnik s 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Jalžabet

.Elaborat pokazne vježbe sustava civilne zaštite – Jalžabet 2023

19. sjednica Općinskog vijeća

..Poziv na 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Jalžabet 19.9.23.

.Odluka o usvajanju Procjene i Plana ZOP Jalžabet 2023.

.Procjena ugroženosti od požara Općina Jalžabet 2023

.Plan zaštite od požara Općina Jalžabet 2023

.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na I izmjene i dopune Statuta DV Potočić

.I izmjene i dopune Proračuna Općine Jalžabet za 2023. godinu

.Obrazloženje uz I izmjene i dopune Proračuna Općine Jalžabet za 2023. godinu

.Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna 1.1 do 30.6.2023.

.Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet za 2023. godinu

.Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet za 2023. godinu

.Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja načelnika Općine Jalžabet 1.1.- 30.6.2023.

.Izvještaj o radu načelnika 1-6 2023

.Odluka o izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika

.Odluka o dobitnicima godišnjih nagrada 2023.

.Odluka o otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja

.Odluka o prodaji nekretnina

.Odluka o pokretanju postupka prodaje nekretnine

.Zapisnik s 18. sjednice Općinskog vijeća OJ 29.6.23.

18. sjednica Općinskog vijeća

..Poziv na 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Jalžabet

.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljima

.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

.Odluka o prodaji nekretnine k.č.br. 1006-11, KO Jakopovec

.Odluka o pokretanju postupka prodaje nekretnina

.Odluka o II dopuni Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Jalžabet

.Odluka o uključenju Općine Jalžabet u Program gradovi i općine prijatelji djece

.Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika JUO.

.Odluka o kupnji nekretnina 672-1 i 673-2 KO Jalžabet..

.Zapisnik s 17. sjednice Općinskog vijeća OJ 22.5.23

17. sjednica Općinskog vijeća

.Poziv na 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Jalžabet

.Odluka o prihvaćanju Izvršenja Proračuna Općine Jalžabet za 2022. godinu

.Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2022

.Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 2022

.Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta 2022

.Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana razvojnih programa za 2022

.Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet za 2022. godinu.

.Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2022. godinu-konsolidirani_Općina Jalžabet

.Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2022

.Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 2022

.Izvješće o korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022

.Izvješće o provedbi Plana razvojnih programa u 2022

.Odluka o prihvaćanju Izvještaja o radu Inovativnog centra Jalžabet d.o.o. za 2022

.Inovativni centar Jalžabet d.o.o. Izvještaj o radu za 2022.

.Odluke o davanju mišljenja na konačni Nacrt SRUP-a Varaždin

.Konačni Nacrt Akcijskog plana za provedbu SRUP-a

.Konačni Nacrt_SRUPVŽ

.STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA VARAŽDIN ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2027. GODINE (3)

.Odluka o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa Ivanka Sačer.

.Odluka o pokretanju postupka prodaje k.č.br. 1006-11, KO Jakopovec

.Odluka o prodaji nekretnine k.č.br. 1006-13, KO Jakopovec

.Odluka o prodaji nekretnine k.č.br. 1654-34, KO Kelemen

.Odluka oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa RD Systems d.o.o.

.P.G. Ivanka Sačer – Zamolba za oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa 20.4.23.

.Nikola Vuković – pitanje člana Općinskog vijeća Općine Jalžabet

.Zapisnik s 16. sjednice Općinskog vijeća OJ 19. 4. 23

16. sjednica Općinskog vijeća

.Poziv na 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Jalžabet

Godisnji provedbeni plan unapredenja zastite od pozara 2023

.Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera ZOP od pozara od interesa za RH_2023_OJ

.Zaključak i Izvjesce o stanju ZOP i stanju provedbe Godisnjeg provedbenog plana aktivnosti unapredenja ZOP_OJ_2022

.Odluka o dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Jalžabet

.Odluka o izmjenama Odluke o mjerama poticaja za energetsku obnovu i kupnju nekretnina

.Odluka o zaduživanju kratkoročni kredit Sanacija nerazvrstanih cesta

.Odluka o prekoračenju po računu kod Zagrebačke banke d.d.

.Nikola Vukovic pitanje clana Opcinskog vijeca Opcine Jalzabet s prilozima

.Zapisnik 15. sjednica Općinskog vijeća OJ 6.3.2023

15. sjednica Općinskog vijeća

.Poziv na 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Jalžabet

.4 ID PPUO Općine Jalžabet

.Izvješće o koristenju sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljistem u vlasnistvu RH

.Izvješće o korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022

.Izvješće-o-izvršenju-Plana-gospodarenja-otpadom-za-2022

.Odluka o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić Potočić

.Odluka o dopunama Plana upravljanja imovinom za 2023. godinu

.Odluka o I izmjenama Odluke o jednokratnoj novčanoj potpori za novorođenu djecu

.Odluka o II izmjenama Odluke o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika

.Odluka o korištenju nekretnina.

.Odluka o mjerilima za financiranje ranog i predškolskog odgoja

.Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav CZ

.Odluka o pokretanju postupka prodaje nekretnine

.Odluka o visini ekonomske cijene korištenja usluga DV Potočić

.Suglasnost MUP-CZ na Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav CZOpćine Jalžabet

.Suglasnost za raspolaganje nekretninama sukladno Planu upravljanja imovinom

.Zaključak o osvajanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta

.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2022

.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika od 1.7. do 31.12.2022

.Zaključak o usvajanju izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

.Zaključak o usvajanju Izvješća o realizaciji Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda

.Zapisnik 14. sjednice Općinskog vijeća OJ 20.12.2022.

.Izvješće načelnika za 7-12 2022.

.Davomir Jagačić – pitanje člana Općinskog vijeća Općine Jalžabet

.Josip Križanić – pitanje člana Općinskog vijeća Općine Jalžabet

.Ljubica Sačić– pitanje člana Općinskog vijeća Općine Jalžabet