JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U SLUŽBU VJEŽBENIKA

By procelnik In Natječaj On 29. rujna 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA JALŽABET

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 112-01/23-01/5

URBROJ: 2186-4-03-1-23-1

Jalžabet, 29. 9. 2023. godine

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj: 86/08,  61/11, 4/18, 112/19) i članka 10. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jalžabet („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj: 37/22 i 18/23) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jalžabet raspisuje

JAVNI NATJEČAJ  ZA PRIJEM U SLUŽBU VJEŽBENIKA

u Jedinstveni upravni odjel Općine Jalžabet, na radno mjesto administrativno računovodstveni referent, – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

Posebni uvjeti:

  • srednja stručna sprema ekonomske ili administrativne struke
  • bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci)
  • poznavanje rada na računalu.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu koji su propisani odredbom članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  1. životopis,
  2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, putovnice ili osobne iskaznice)
  3. svjedodžbu,
  4. dokaz da kandidat nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili da ima radno iskustvo na odgovarajućim poslovima kraće od vremena određenog za vježbenički staž (elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje odnosno potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
  6. vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
  7. dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje, certifikat ili vlastoručnu potpisanu izjavu).

Prijavi na natječaj prilažu se čitke i pregledne preslike dokumenata, koje ne moraju biti ovjerene.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa) uz vlastoručni potpis.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja je vlastoručno potpisana, sadrži sve osobne podatke i sve priloge navedene u natječaju.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj te će o tome biti obaviještene pisanim putem.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje popis kandidata prijavljenih na natječaj koji imaju urednu prijavu i koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Urednom prijavom smatra se potpuna prijava, odnosno prijava koja sadrži sve navedene podatke i priloge iz natječaja. Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Kandidati prijavljeni na natječaj dužni su pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, sadržaj i način na koji će se testirati kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavit će se na službenoj web-stranici Općine Jalžabet www.jalzabet.hr

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet (5) dana prije testiranja na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči u prostorijama Općine Jalžabet, Trg braće Radić 16, Jalžabet.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavaju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Prijave na natječaj podnose se na adresu: Općina Jalžabet, trg braće Radić 16. 42203 Jalžabet, u roku 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ i oglasnoj ploči Općine Jalžabet, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ne otvaraj – Javni natječaj za prijem u službu vježbenika – ADMINISTRATIVNO RAČUNOVODSTVENI REFERENT.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati bit će obaviješteni u zakonskom roku.

                     Pročelnik JUO, Borko Mikić

JAVNI NATJEČAJ

Upute i obavijest kandidatima – vježbenik

Lista kandidata koji ispunjavaju uvjete

Poziv na prethodnu provjeru znanja – vježbenik