JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE JALŽABET

By procelnik In Natječaj On 29. rujna 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA JALŽABET

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 944-01/23-01/10
URBROJ: 2186-4-02-1-23-2
Jalžabet, 29. 9. 2023. godine

Na temelju članka 3. Odluke o pokretanju postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Jalžabet (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 77/23), Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Jalžabet za 2023. godinu (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 126/22, 18/23 i 59/23) i članka 40. Statuta Općine Jalžabet (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 31/09, 28/13, 10/15 i 17/21) načelnik Općine Jalžabet objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE JALŽABET

 1. Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Jalžabet: k.č.br. 1004/3, površine 1.108 m², upisane u zemljišno – knjižni uložak 1879  KO Jakopovec, namjena nekretnine prema Prostornom planu uređenja Općine Jalžabet čestica je predviđena za industriju, malo i srednje poduzetništvo,
 2. Za nekretninu k.č.br. 1004/3, KO Jakopovec, početna cijena iznosi 12.700,00 eura.

Kupoprodajna cijena isplaćuje se jednokratno, u roku od najviše 30 dana od sklapanja ugovora o  kupoprodaji. Kupac stupa u vlasništvo i posjed nekretnine nakon isplate ukupno ugovorene kupoprodajne cijene. Tabularna isprava za upis prava vlasništva izdati će se kupcu nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

 1. Javni natječaj otvoren je 15 (petnaest) dana od dana objave javnog natječaja na oglasnoj ploči i web stranici Općine Jalžabet te „Narodnim Novinama“.

Danom predaje ponude smatra se dan predaje ponude u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela odnosno dan predaje ponude na poštu (preporučenom pošiljkom).

 1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.

Ostale strane fizičke i pravne osobe mogu sudjelovati na natječaju uz zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

Ponuda mora sadržavati:

 • ime i prezime, OIB i adresu ponuditelja (fizička osoba) odnosno naziv i sjedište, MBS i OIB ponuditelja (pravna osoba) s naznakom odgovorne osobe,
 • za fizičke osobe: original ili preslika domovnice ili osobne iskaznice, odnosno dokaz o državljanstvu članica EU, za obrtnike: original ili presliku obrtnice, a za pravne osobe original ili preslika izvatka iz sudskog registra ne stariji od 30 dana,
 • dokaz o uplati jamčevine koja se plaća u iznosu od 10% od početne cijene nekretnine
 • iznos ponuđene cijene,
 • broj računa ponuditelja radi eventualnog povrata jamčevine,
 • za ponuditelja državljanina države koja nije članica Europske unije: dokaz o državljanstvu/sjedištu te suglasnost za stjecanje vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske izdanu od strane ministra nadležnog za poslove pravosuđa,
 • opis planirane investicije.

Nekompletne ponude kao i ponude s nižom cijenom od početne cijene iz točke 2. ovog javnog natječaja neće se uzeti u razmatranje.

Podnošenjem ponude na ovaj javni natječaj smatra se da je ponuditelj fizička osoba, odnosno fizička osoba ovlaštena za zastupanje ponuditelja pravne osobe dala privolu za prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja javnog natječaja u skladu s Općom Uredbom o zaštiti podataka (GDPR), Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

 1. Dodatne podatke o nekretninama moguće je preuzeti u prostorijama Općine Jalžabet, Trg braće Radić 16, od 8 do 13 sati radnim danom.
 2. Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju dužne su položiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene nekretnine. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Općine Jalžabet  broj IBAN:  HR2523600001816500005 s pozivom na broj „68 7424-OIB“, uz naznaku: „Jamčevina za natječaj – parcela (upisati k.č.br. za koju se daje ponuda)“. Za sudionike bez OIB-a uplaćuje se sa modelom 99. Uplata jamčevine mora biti vidljiva na računu prije isteka roka za dostavu ponuda.
 3. Najpovoljnijem ponuđaču jamčevina će se uračunati u ponuđenu cijenu, a ostalim sudionicima nadmetanja će se vratiti u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o odabiru. U slučaju da odabrani ponuđač odustane od sklapanja ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat jamčevine jednako kao i ponuđač koji bude odabran, ali se ugovor s njim raskine zbog neplaćanja kupoprodajne cijene.
 4. Osnovni kriterij za odabir najpovoljnije ponude je ponuđena cijena. Najpovoljniji ponuditelj je ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve druge uvjete natječaja. Ukoliko se ne može ustanoviti najpovoljnija ponuda između ponuditelja koji su dali iste ponude, prednost se daje onoj koja je prema redoslijedu prispijeća stigla ranije.
  U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem će se smatrati sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.
 5. Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 30 dana od donošenja odluke o odabiru s Općinom Jalžabet sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnina.
 6. Troškove ovjere potpisa ugovora kod javnog bilježnika, troškove uknjižbe                 predmetne nekretnine kao i porez na promet nekretnina, snosi kupac.
 7. Ponude na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:

Općina Jalžabet, Trg braće Radić 16, 42203 Jalžabet, s naznakom „Ponuda na natječaj za kupnju zemljišta- ne otvarati“.

 1. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće Općine Jalžabet. Nepravodobne i nepotpune ponude te ponude za koje nije uplaćena jamčevina, neće se uzeti u razmatranje.
 2. Općinski načelnik pridržava pravo poništenja ovog natječaja i neprihvaćanja ponude bilo kojeg ponuditelja bez obrazloženja, odustanak od prodaje prije potpisivanja ugovora odnosno pravo da ne izabere ni jednu ponudu.

Načelnik Općine Jalžabet

Rajko Solar