JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTICAJA ZA ENERGETSKU OBNOVU I KUPNJU NEKRETNINA NA PODRUČJU OPĆINE JALŽABET U 2024. GODINI

By procelnik In - nekategorizirano -, Natječaj On 4. ožujka 2024.

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTICAJA ZA ENERGETSKU OBNOVU I KUPNJU NEKRETNINA NA PODRUČJU OPĆINE JALŽABET

 Kriteriji za dodjelu i visina poticaja

Općina  dodjeljuje poticaj osobama koje nakon objave natječaja provedu sljedeće aktivnosti:

 1. energetska obnova nekretnine za stanovanje
 2. kupnja nekretnine za stanovanje

Iznos poticaja za energetsku obnovu iznosi do 1.400,00 eura (100% opravdanih troškova), u slučaju ugradnje samo fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u izoliranom (off-grid) ili mrežnom pogonu poticaj iznosi 700,00 eura.

Iznos poticaja za kupnju nekretnine iznosi do 1.400,00 eura (100% opravdanih troškova)

Poticaj iz ovog natječaja korisnik može ostvariti samo jednom i to za jednu od aktivnosti.

Pravo na poticaj za energetsku obnovu nekretnine za stanovanje može ostvariti korisnik koji nakon objave natječaja izvrši energetsku obnovu nekretnine na području Općine Jalžabet.

Energetskom obnovom smatra se provedba najmanje jednog od slijedećih građevinskih zahvata kojima se smanjuje potrošnja energije za grijanje i hlađenje objekta (opravdani troškovi):

– izrada toplinske izolacije vanjske ovojnice,

– zamjena vanjske stolarije,

– toplinska izolacija grijanog potkrovlja ili poda tavana,

– ugradnja fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u

izoliranom (off-grid) ili mrežnom pogonu

Navedeno pravo ostvaruju korisnici s prebivalištem na adresi nekretnine (objekt energetske obnove) prije objave natječaja.

Poticaj za kupnju nekretnine može ostvariti korisnik koji nakon objave natječaja na području Općine Jalžabet kupi nekretninu za vlastito stanovanje u dijelu 1/1 (opravdani trošak). Kupnjom nekretnine za stanovanje smatra se stjecanje postojećeg objekta za stanovanje.

Natječajem nije obuhvaćena kupnja građevinskog zemljišta.

Pravo na poticaje imaju osobe mlađe od 40 godina, zaposlene najmanje dvije godine neprekidno do dana dostave prijave na natječaj.

Pravo ostvaruju i osobe zaposlene najmanje jednu godinu do dana dostave prijave na natječaj uz uvjet da su mlađe od 30 godina.

Smatra se da je korisnik neprekidno zaposlen ako prekid između dva radna odnosa ne iznosi više od 8 dana. Uvjet radnog staža od dvije godine može ispuniti i supružnik podnositelja zahtjeva.

Dodjela poticaja ne može se ostvariti za energetsku obnovu ili kupnju nekretnine u svrhu obavljanja gospodarske, turističke, iznajmljivačke, uslužne i druge djelatnosti, već isključivo za potrebe vlastitog stanovanja.

Svi članovi uže obitelji korisnika poticaja moraju nakon kupnje prijaviti prebivalište na adresi nekretnine za koju je odobren poticaj te zadržati isto najmanje slijedećih 5 godina.

Općina Jalžabet ima pravo provjere stvarnog stanja prebivanja na adresi objekta nad kojim je provedena energetska obnova ili je kupljen poticajima ovog natječaja.

Fizička osoba prodavatelj nekretnine ne smije biti u srodstvu s podnositeljem zahtjeva i članovima njegove obitelji do trećeg nasljednog reda u smislu Zakona o nasljeđivanju („NN“ br. 48/03, 163/03. 35/05, 127/13, 33/15 i 14/19). Pravna osoba prodavatelj ne smije biti vlasnički ni upravljački povezana s podnositeljem zahtjeva.

Tijelo kojem se podnose prijave i rokovi

Prijave se podnose Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jalžabet,  poštom ili osobno na adresu: Općina Jalžabet, Trg braće Radić 16, 42203 Jalžabet, uz naznaku „Javni natječaj za dodjelu poticaja, energetska obnova i kupnja“

Natječaj  se objavljuje u modalitetu trajnog poziva, do iskorištenja sredstava sukladno iznosu predviđenom u Proračunu Općine Jalžabet za 2024. godinu. Prijave na natječaj obrađivati će se i odobravati redoslijedom zaprimanja sve do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Dokumentacija 

 • preslika osobne iskaznice podnositelja prijave – za sve sudionike odnosno supružnike
 • privola GDPR- za sve sudionike odnosno supružnike
 • izjavu da se poticaj ne traži za nekretninu u svrhu obavljanja gospodarske, turističke, iznajmljivačke, uslužne i druge djelatnosti, već isključivo u svrhu vlastitog stanovanja,
 • potvrdu HZMO korisnika poticaja ili supružnika o zaposlenju do dana dostave prijave, u trajanju propisanom natječajem (preslika),
 • potvrdu o prebivalištu korisnika poticaja (preslika)
 • podatke o bankovnom računu korisnika poticaja – IBAN
 • računi za utrošeni materijal ili radove i materijal ugrađene izvođenjem energetske obnove (preslika, originali na uvid),
 • zemljišno-knjižni izvadak (preslika),
 • katastarski plan (preslika),
 • presliku kupoprodajnog ugovora (samo za mjeru kupnje nekretnine),
 • fotografije objekta nad kojim se provodi energetska obnova i to prije početka radova i nakon dovršetka radova koji su predmet sufinanciranja
 • fotografije nekretnine koja se kupuje

Ostali uvjeti natječaja

Prijave razmatra Povjerenstvo za dodjelu poticaja imenovano od Općinskog načelnika. Povjerenstvo razmatra prijave pristigle na natječaj prema redoslijedu zaprimanja te predlaže dodjelu ili odbijanje prijave. Na prijedlog Povjerenstva Općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli poticaja te s korisnicima poticaja sklapa Ugovor.

Korisnik poticaja je dužan na zahtjev Povjerenstva dostaviti dodatnu dokumentaciju ako se iz već dostavljene ne mogu utvrditi činjenice bitne za donošenje prijedloga kao i dokaze o ispunjavanju uvjeta koji proizlaze iz ovog Javnog natječaja (osobne iskaznice nakon promjene prebivališta ili potvrde o prebivalištu, fotografije i drugo).

U slučaju da korisnik poticaja ne ispuni neki uvjet iz ovog Javnog natječaja ili da kupljenu nekretninu proda dužan je Općini vratiti dobivena sredstva uvećana za zakonske zatezne kamate najkasnije 60 dana nakon što nastane neispunjenje nekog od uvjeta.

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju izričitu suglasnost Općini Jalžabet  da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje, objavljuje na  internetskoj stranici i pohranjuje u svrhu provedbe predmeta ovog Javnog natječaja, u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja prijave, kao i upoznavanja javnosti o donesenim odlukama te u svrhu sklapanja Ugovora.

Općina Jalžabet zadržava pravo na poništenje objavljenog natječaja bez davanja posebnog obrazloženja i ne odgovara za eventualne štete sudionicima natječaja.

Načelnik Općine Jalžabet

Rajko Solar

Prijava-na-natječaj-za-dodjelu-poticaja-za-energetsku i kupnju-nekretnina 2024

Izjava-da-se-nekretnina-neće-koristiti-u-svrhu-obavljanja-druge-djelatnosti 2024

Privola GDPR Energetska obnova i kupnja nekretnina 2024

potpisano..Javni natjecaj za dodjelu poticaja za energetsku obnovu i kupnju nekretnina 2024