Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Jalžabet

By procelnik In Natječaj On 27. ožujka 2024.

REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA JALŽABET

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 944-01/24-01/6
URBROJ: 2186-4-02-1-24-1
Jalžabet, 20. 3. 2024. godine

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14. 81/15 i 94/17), Suglasnosti za raspolaganje nekretninama sukladno planu upravljanja imovinom („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 18/23), Plana  upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Jalžabet za 2024. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj: 121/23, 14/24) i članka 40. Statuta Općine Jalžabet (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 31/09, 28/13, 10/15 i 17/21) načelnik Općine Jalžabet objavio je 

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE JALŽABET

 1. Predmet natječaja je prodaja nekretnine k.č.br. 3578, ukupne površine 142 m², upisane u zemljišno – knjižni uložak  1/A, KO Kelemen.

Oznaka zemljišta: Put za bunar u Kelemenu.

 1. Početna cijena za nekretninu č.br. 3578 iznosi 1.500,00 eura. Kupoprodajna cijena isplaćuje se jednokratno, u roku od najviše 60 dana od sklapanja ugovora o kupoprodaji. Kupac stupa u vlasništvo i posjed nekretnine nakon isplate ukupno ugovorene kupoprodajne cijene. Tabularna isprava za upis prava vlasništva izdati će se kupcu nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.
 2. Javni natječaj otvoren je 15 (petnaest) dana od dana objave.

Otvaranje ponuda održati će se  15. 4. 2024. godine u 12.00 sati u prostorijama Općine Jalžabet (vijećnica), Trg braće Radić 16, Jalžabet. Danom predaje ponude smatra se dan predaje ponude u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela odnosno dan predaje ponude na poštu (preporučenom pošiljkom). Na otvaranju ponuda mogu sudjelovati ovlašteni predstavnici ponuditelja.

 1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Ostale strane fizičke i pravne osobe mogu sudjelovati na javnom natječaju uz zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

Ponuda mora sadržavati:

 • ime i prezime, OIB i adresu ponuditelja (fizička osoba) odnosno naziv i sjedište, MBS i OIB ponuditelja (pravna osoba) s naznakom odgovorne osobe,
 • za fizičke osobe: original ili preslika domovnice ili osobne iskaznice, odnosno dokaz o državljanstvu članica EU, za obrtnike: original ili presliku obrtnice, a za pravne osobe original ili preslika izvatka iz sudskog registra ne stariji od 30 dana,
 • dokaz o uplati jamčevine koja se plaća u iznosu od 10% od početne cijene nekretnine
 • iznos ponuđene cijene za nekretninu,
 • broj računa ponuditelja radi eventualnog povrata jamčevine,
 • za ponuditelja državljanina države koja nije članica Europske unije: dokaz o državljanstvu/sjedištu te suglasnost za stjecanje vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske izdanu od strane ministra nadležnog za poslove pravosuđa,

Nekompletne ponude kao i ponude s nižom cijenom od početne cijene iz točke 2. ovog natječaja smatrati će se nepotpunima i neće se uzeti u razmatranje.

Podnošenjem ponude na ovaj javni natječaj smatra se da je ponuditelj fizička osoba, odnosno fizička osoba ovlaštena za zastupanje ponuditelja pravne osobe dala privolu za prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja javnog natječaja u skladu s Općom Uredbom o zaštiti podataka (GDPR).

 1. Dodatne podatke o čestici moguće je preuzeti u prostorijama Općine Jalžabet, Trg braće Radić 16, od 8 do 13 sati svakog radnog dana tijekom trajanja roka za dostavu ponuda.
 2. Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju dužne su položiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene nekretnine. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Općine Jalžabet  broj IBAN:  HR2523600001816500005 s pozivom na broj „68 7242-OIB“, uz naznaku: „Jamčevina za natječaj – nekretnina 3578“. Za sudionike bez OIB-a uplaćuje se sa modelom 99. Uplata jamčevine mora biti vidljiva na računu prije isteka roka za dostavu ponuda.
 1. Najpovoljnijem ponuđaču jamčevina će se uračunati u ponuđenu cijenu, a ostalim sudionicima nadmetanja će se vratiti u roku od 60 dana od dana donošenja Odluke o odabiru. U slučaju da odabrani ponuđač odustane od sklapanja ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat jamčevine jednako kao i ponuđač koji bude odabran, ali se ugovor s njim raskine zbog neplaćanja kupoprodajne cijene.
 2. Osnovni kriterij za odabir najpovoljnije ponude je ponuđena cijena. Najpovoljniji ponuditelj je ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve druge uvjete natječaja. Ukoliko se ne može ustanoviti najpovoljnija ponuda između ponuditelja koji su dali iste ponude, prednost se daje onoj koja je prema redoslijedu prispijeća stigla ranije.
  U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem će se smatrati sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.
 3. Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 30 dana od donošenja odluke o odabiru s Općinom Jalžabet sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnina.

Uplata za kupnju nekretnine izvršava se na račun Općine  Jalžabet  broj IBAN:  HR2523600001816500005 s pozivom na broj „68 7757-OIB“.

 1. Troškove ovjere potpisa ugovora kod javnog bilježnika, troškove uknjižbe predmetne nekretnine kao i porez na promet nekretnina, snosi kupac.
 2. Ponude na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:

Općina Jalžabet, Trg braće Radić 16, 42203 Jalžabet, s naznakom „Ponuda na natječaj za kupnju zemljišta- ne otvarati“.

 1. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja biti će dostavljena ponuditeljima objavom, u roku od 30 dana od donošenja. Nepravodobne i nepotpune ponude te ponude za koje nije uplaćena jamčevina, neće se uzeti u razmatranje.
 2. Općinski načelnik pridržava pravo poništenja ovog natječaja i neprihvaćanja ponude bilo kojeg ponuditelja bez obrazloženja, odustanak od prodaje prije potpisivanja ugovora odnosno pravo da ne izabere ni jednu ponudu.

Načelnik Općine Jalžabet

Rajko Solar