JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA IZMJENU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE JALŽABET

By procelnik In - nekategorizirano - On 7. ožujka 2024.

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JALŽABET
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 350-02/24-01/11
URBROJ: 2186-4-02-1-24-1
Jalžabet, 6. 3. 2024. godine

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA IZMJENU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE JALŽABET

Općina Jalžabet pristupa izradi Prostornog plana nove generacije Općine Jalžabet – izrada putem elektroničkog sustava „eplanovi“ sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN, br.153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), čime se doprinosi unaprjeđenju pružanja elektroničkih javnih usluga, odnosno smanjenju opterećenja građana, poslovnih subjekata i investitora. Projekt se provodi sufinanciranjem sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost, Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine RH, kod poziva: C2.3.R3-17.01. Usvajanje novog Prostornog plana uređenja Općine Jalžabet očekuje se 2025. godine.

Pozivamo mještane i vlasnike čestica na području Općine da do 1. 4. 2024. godine dostave svoje prijedloge za izmjenu Prostornog plana putem obrasca (OBR-PPUO) koji možete pronaći na našoj web stranici www.jalzabet.hr ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jalžabet, Trg braće Radić 16, Jalžabet.

Prijedlozi se dostavljaju osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Jalžabet, Trg braće Radić 16, Jalžabet ili na e-mail: info@jalzabet.hr

Prijedlozi za izmjenu prostornog plana mogu uključivati sljedeće:

  1. Prijedlog za izmjenu granica građevnog područja koji obavezno treba sadržavati:
  • broj katastarske čestice i katastarsku općinu na koju se prijedlog odnosi,
  • sažeti opis zahvata planiranog na čestici (stambena građevina, gospodarska građevina, turistička građevina, itd.).
  1. Prijedlog za izmjenu odredbi za provođenje plana,
  2. Ostalo

Načelnik Općine Jalžabet

Rajko Solar

OBRAZAC-ppuo 2024

potpisano..Javni poziv za dostavu prijedloga za izmjenu Prostornog plana Opcine Jalzabet 2024