Pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13, 85/15, 69/22 ) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Link:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_06_69_1025.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija pripada svim korisnicima na jednaki način i pod jednakim uvjetima. Korisnici su jednaki u njegovu ostvarivanju.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

 • Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 12/14)
 • Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 15/14)
 • Izmjene kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 141/22)

Kriterijima se propisuje visina naknade stvarnih materijalnih troškova koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Službenik za informiranje

Općina Jalžabet javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva službeniku za informiranje Općine Jalžabet na sljedeće moguće načine:

 1. putem telefona na broj: +385 42 647 094
 2. putem faksa na broj: +385 42 647 522
 3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: racunovodstvo@jalzabet.hr  na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 4. poštom na adresu: Općina Jalžabet, Trg braće Radić 16, 42203 Jalžabet na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 5. osobnona adresu: Općina Jalžabet, Trg braće Radić 16, 42203 Jalžabet na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 7-15 sati.

Imenovani Službenik za informiranje:

Dubravka Petric

Općina Jalžabet, Trg braće Radić 16, 42 203 Jalžabet

Tel.: 042 647 – 094

Fax: 042 647 – 522

E-mail službenika za informiranje: racunovodstvo@jalzabet.hr

Radno vrijeme službenika za informiranje:

Ponedjeljak, srijeda, četvrtak od 7-15 sati

Utorak od 7-17 satu

Petak od 7-13 sati

Preuzmite dokumente :

1 Zahtjev-za-pristup-informacijama

2 Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije

3 Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija

4 Najava-nazocnosti-sjednici-Opcinskog-vijeca-Opcine-Jalzabet

Pravo na pristup informacijama uređuju

Opći propisi

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15, 69/22)
 • Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12)
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07)
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14)
 • Popis tijela jave vlasti:  https://tjv.pristupinfo.hr/

Interni akti

 • Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
 • Odluka o imenovanju službenika za informiranje
 • Zahtjev za pristup informacijama
 • Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Godišnje izvješće za 2023.

Godišnje izvješće za 2022. 

Godišnje izvješće za 2022.

Godišnje izvješće za 2021.

Godišnje izvješće za 2021.

Godišnje izvješće za 2020.

Godišnje izvješće za 2020.

Godišnje izvješće za 2019.

Godišnje izvješće za 2018.

Godišnje izvješće za 2018.

Godišnje izvješće za 2017.

Godišnje izvješće za 2017.

 

Izvješća revizora

Izvješće revizora o stanju imovine i obveza te prihoda i rashoda na dan 03.06.2021. godine

 

Općinski proračun

www.jalzabet.hr/o-opcini/opcinski-proracun/

Asset lista

Asset-lista-Općina Jalžabet