Jedinstveni upravni odjel

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Jalžabet (poslovi lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana i to osobito poslove koji se odnose na uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalna skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i uređenje okoliša, uređenje groblja, protupožarnu i civilnu zaštitu, promet, i sl.) kao i poslove državne uprave prenijetih na Općinu, ustrojen je Jedinstveni upravni odjel (JUO) Općine Jalžabet.

 

JUO dužan je svojim radom omogućiti ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i Statutom Općine, a samostalan je u okviru svog djelokruga i za svoj rad odgovoran načelniku i Općinskom vijeću.

 

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg imenuje Općinski načelnik. Upravne, stručne i ostale poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju službenici i namještenik u sastavu:

Borko Mikić

Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela

TEL: 042/647-094
E-MAIL: procelnik@jalzabet.hr

Nenad Tuđan

Voditelj komunalnog odsjeka

TEL: 042/647-522
E-MAIL: komunalniodjel@jalzabet.hr

Dubravka Petric

Stručni suradnik za proračun i financije

TEL: 042/647-094
E-MAIL: racunovodstvo@jalzabet.hr

Jasna Levatić

Administrativno računovodstveni referent

TEL: 042/647-522
E-MAIL: info@jalzabet.hr

Miroslav Golubić

Komunalni redar

MOB: 099/7077-822
TEL: 042/647-522
E-MAIL: komunalniredar@jalzabet.hr