Materijali za vijeće

.I izmjena i dopuna Proračuna Općine Jalžabet za 2022. godinu s programima.

.Obrazloženje uz I izmjene i dopune Proračuna za 2022. godinu

.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete za dimnjačarske poslove

.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete za poslove ukopa

.Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik u unutarnjem ustrojstvu DV Potočić

.Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu

.Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom za 2023. godinu

.Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća

.Odluka o donošenju Strategije upravljanja imovinom od 2022-2028

.Odluka o izmjeni odluke o osnivanju Socijalnog vijeća Općine Jalžabet

.Odluka o izmjeni odluke o visini naknade za grobna mjesta i održavanje groblja

.Odluka o izmjeni Rješenja o osnivanju Mandatne komisije

.Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jalžabet 2023. godina

.Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Jalžabet

.Odluka o kupnji nekretnine

.Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova

.Odluka o općinskim porezima Općine Jalažabet

.Odluka o prihvaćanju I izmjena i dopuna Proračuna Općine Jalžabet s programima i obrazloženjem od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022. godine

.Odluka o prihvaćanju izvješća Mandatne komisije, zamjena vijećnika

.Odluka o prihvaćanju Proračuna s programima i obrazloženjem za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

.Odluka o pristupanju strategiji Zero waste 2025.

.Odluka o prodaji nekretnine k.č.br. 1004-5, KO Jakopovec

.Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka u 2023. godini

.Odluka o II izmjeni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Jalžabet

.Odluka o IV izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće

.Odluku o izmjeni Rješenja o osnivanju Odbora za statutarno-pravna pitanja

.Odgovor na pitanje vijećnika – INOVATIVNI CENTAR JALŽABET d.o.o. – Sandra Hruško

.Odgovor na pitanje vijećnika – Josip Križanić

.Odgovor na pitanje vijećnika – Sandra Hruško

.Opći uvjeti za obavljanje poslova ukopa 01.01.2023.

.Plan upravljanja imovinom Općina Jalžabet 2023

.Poziv na 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Jalžabet

.Prijedlog Odbora za izbor i imenovanje

.Prijedlog proračuna za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu s programima.

.Obrazloženje proračuna Općine Jalžabet za 2023.

.Prisega vijećnika Anica Sokol

.Procjena rizika od velikih nesreća Općina Jalžabet 2022

.Smjernice civilne zaštite Općine Jalžabet 2023-2026

.Strategija upravljanja imovinom Općine Jalžabet 2022-2028

.Zahtjev za prethodnu suglasnost DV Potočić

.Zaključak načelnika – Procjena rizika od velikih nesreća

.Zaključak o prihvaćanju Analize stanja CZ_Jalžabet_2022

.Zaključak o prihvaćanju Plana razvoja sustava CZ Jalžabet 2023

.Zapisnik 13. sjednica Općinskog vijeća OJ 13.10.2022.

.ZK uložak 11 KO Jalžabet k.č.br. 41-2, 44-2, 44-4