Materijali za vijeće

..Poziv na 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Jalžabet

.Odluka o prihvaćanju Izvršenja Proračuna Općine Jalžabet za 2022. godinu

.Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet za 2022. godinu

.Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2022. godinu-konsolidirani_Općina Jalžabet

.Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2022

.Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 2022

.Izvješće o korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022

.Izvješće o provedbi Plana razvojnih programa u 2022

.Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2022

.Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 2022

.Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta 2022

.Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana razvojnih programa za 2022

.Odluke o davanju mišljenja na konačni Nacrt SRUP-a Varaždin

.Konačni Nacrt Akcijskog plana za provedbu SRUP-a

.Konačni Nacrt_SRUPVŽ

.STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA VARAŽDIN ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2027. GODINE (3)

.Odluka o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa Ivanka Sačer

.Odluka o prihvaćanju Izvještaja o radu Inovativnog centra Jalžabet d.o.o. za 2022

.Inovativni centar Jalžabet d.o.o. Izvještaj o radu za 2022.

.Odluka o prodaji nekretnine k.č.br. 1006-13, KO Jakopovec

.Odluka o prodaji nekretnine k.č.br. 1654-34, KO Kelemen

.Odluka o pokretanju postupka prodaje k.č.br. 1006-11, KO Jakopovec

.Odluka oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa RD Systems d.o.o.

.P.G. Ivanka Sačer – Zamolba za oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa 20.4.23.

.RD Systems – Zamolba za oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa 20.4.23.

.Rješenje komunalni doprinos Ivanka Sačer

.Rješenje komunalni doprinos RD Systems d.o.o.

.Pismo namjere za kupnju k.č.br. 1006-11, Meteor proizvodnja d.o.o.

.Nikola Vuković – pitanje člana Općinskog vijeća Općine Jalžabet

.Zapisnik s 16. sjednice Općinskog vijeća OJ 19. 4. 23