Akti Općinskog vijeća

 1. Statut Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 31/09)
 2. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 28/13)
 3. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 10/15)
 4. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 17/21

16. sjednica Općinskog vijeća

.Poziv na 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Jalžabet

Godisnji provedbeni plan unapredenja zastite od pozara 2023

.Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera ZOP od pozara od interesa za RH_2023_OJ

.Zaključak i Izvjesce o stanju ZOP i stanju provedbe Godisnjeg provedbenog plana aktivnosti unapredenja ZOP_OJ_2022

.Odluka o dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Jalžabet

.Odluka o izmjenama Odluke o mjerama poticaja za energetsku obnovu i kupnju nekretnina

.Odluka o zaduživanju kratkoročni kredit Sanacija nerazvrstanih cesta

.Odluka o prekoračenju po računu kod Zagrebačke banke d.d.

.Nikola Vukovic pitanje clana Opcinskog vijeca Opcine Jalzabet s prilozima

.Zapisnik 15. sjednica Općinskog vijeća OJ 6.3.2023

15. sjednica Općinskog vijeća

.Poziv na 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Jalžabet

.4 ID PPUO Općine Jalžabet

.Izvješće o koristenju sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljistem u vlasnistvu RH

.Izvješće o korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022

.Izvješće-o-izvršenju-Plana-gospodarenja-otpadom-za-2022

.Odluka o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić Potočić

.Odluka o dopunama Plana upravljanja imovinom za 2023. godinu

.Odluka o I izmjenama Odluke o jednokratnoj novčanoj potpori za novorođenu djecu

.Odluka o II izmjenama Odluke o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika

.Odluka o korištenju nekretnina.

.Odluka o mjerilima za financiranje ranog i predškolskog odgoja

.Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav CZ

.Odluka o pokretanju postupka prodaje nekretnine

.Odluka o visini ekonomske cijene korištenja usluga DV Potočić

.Suglasnost MUP-CZ na Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav CZOpćine Jalžabet

.Suglasnost za raspolaganje nekretninama sukladno Planu upravljanja imovinom

.Zaključak o osvajanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta

.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2022

.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika od 1.7. do 31.12.2022

.Zaključak o usvajanju izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

.Zaključak o usvajanju Izvješća o realizaciji Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda

.Zapisnik 14. sjednice Općinskog vijeća OJ 20.12.2022.

.Izvješće načelnika za 7-12 2022.

.Davomir Jagačić – pitanje člana Općinskog vijeća Općine Jalžabet

.Josip Križanić – pitanje člana Općinskog vijeća Općine Jalžabet

.Ljubica Sačić– pitanje člana Općinskog vijeća Općine Jalžabet