Akti Općinskog vijeća

 1. Statut Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 31/09)
 2. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 28/13)
 3. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 10/15)
 4. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 17/21)