2012. godina

 1. Odluka o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 2/12)
 2. Odluka o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 13/12)
 3. Odluka o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 13/12)
 4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 14/12)
 5. Odluka o donošenju 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 34/12)
 6. Odluka o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 34/12)
 7. Odluka o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 34/12)
 8. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 34/12)
 9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 51/12)
 10. Odluka o potvrđivanju i mijenjanju naziva ulica/trgova
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 56/12)