2016. godina

 1. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz Proračuna Općine Jalžabet za 2016. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 13/16)
 2. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 13/16)
 3. Odluka o izradi 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 26/16)
 4. Odluka o priključenju korisnika na kanalizacijski sustav u Leštakovcu i Kelemenu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 36/16)
 5. Odluka o imenovanju u Stožer civilne zaštite Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 36/16)
 6. Odluka o donošenju 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 45/16)
 7. Odluka o određivanju pravnih osoba za sustav civilne zaštite Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 63/16)
 8. Odluka o visini naknade za dobrovoljne Vatrogasce
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 63/16)
 9. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 66/16)