2017. godina

 1. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jalžabet za 2017. godinu (Kratkoročni plan)
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 1/17)
 2. Izvršenje Proračuna Općine Jalžabet za 2016. godinu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 10/17)
 3. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz Proračuna Općine Jalžabet za razdoblje od siječnja – svibnja 2017. godine
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 10/17)
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 10/17)
 5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.07.2016.-31.12.2016. godine
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 10/17)
 6. Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 10/17)
 7. Rješenje o osnivanju Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 34/17)
 8. Rješenje o osnivanju Odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 34/17)
 9. Rješenje o izboru predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 34/17)
 10. Odluka o visini naknade predsjedniku Općinskog vijeća Općine Jalžabet, članovima
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 34/17)
 11. Općinskog vijeća Općine Jalžabet, članovima Nadzornog odbora Inovativnog centra Jalžabet d.o.o. i članovima Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Potočić« Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 34/17)
 12. Odluka o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika Općine Jalžabet i zamjenice načelnika Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 34/17)
 13. Izmjena Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 34/17)
 14. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz Proračuna Općine Jalžabet za razdoblje od lipnja – prosinca 2017. godine
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 34/17)
 15. Odluka o izradi Strategije razvoja turizma Općine Jalžabet 2017. – 2022.
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 34/17)
 16. Odluka o kriterijima za rad Vatrogasne zajednice Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 34/17)
 17. Odluka o povjeravanju poslova upravljanja grobljima
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 34/17)
 18. Rješenje o osnivanju Odbora za statutarno-pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 34/17)
 19. Rješenje o osnivanju Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 34/17)
 20. Rješenje o o snivanju Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u Općini Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 34/17)
 21. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 36/17)
 22. Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet za razdoblje 01.01. – 30.06.2017. godine
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 50/17)
 23. Izvršenje Proračuna Općine Jalžabet do 30.06.2017. godine
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 50/17)
 24. Odluka o općinskim porezima Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 50/17)
 25. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 50/17)
 26. Odluka o organizaciji i načinu financiranja Programa produženog boravka u Osnovnoj školi Petar Zrinski Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 50/17)
 27. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje 01.01. – 30.06.2017. godine
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 50/17)
 28. Odluka o dobitnicima godišnjih nagrada Općine Jalžabet povodom Dana Općine
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 62/17)
 29. Odluka o radu Savjeta mladih Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 62/17)