Natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Jalžabet

By procelnik In Natječaj On 14. veljače 2014.

Općina Jalžabet raspisuje

NATJEČAJ

za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Jalžabet.
1. Predmet natječaja je poljoprivredno zem­ljište koje se nalazi na području katastarske općine Jakopovec, na području Općine Jalžabet, u Varaždinskoj županiji, te se sastoji od čestica:
1. čkbr. 1004/1 – površine –   2 ha  88 a  39 m2
2. čkbr. 1004/3 – površine –               11a  08 m2
3.čkbr.  1004/4 – površine –     1 ha  90a  74m2
4.čkbr.  1004/5 – površine –              22a   73m2
3. čkbr. 1005/2 – površine – 10 ha  50a   02 m2
4. čkbr. 1006/9 – površine –  4 ha  18 a   38 m2

Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja
1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke i pravne osobe.
2. Prvenstveno pravo zakupa imaju fizičke i pravne osobe koje su sudjelovale u natječaju ,pod uvjetom da ima prebivalište,odnosno sjedište na području jedinice lokalne samouprave koja provodi natječaj i to slijedećim redoslijedom:

– fizička ili pravna osoba koja ponudi najvišu cijenu.

– obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u registar obveznika poreza na dohodak kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost i poljoprivredni obrt

– pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

 1. Poljoprivredno zemljište dodjeljuje se u zakup na 3 godine.
  4. Početna cijena je 1.000,00 kuna po hektaru.
  5. U slučaju izgradnje infrastrukture za poduzetničku zonu, tijekom trajanja zakupa, Općina nije dužna obeštetiti zakupca za nastalu štetu.
  6. U slučaju prodaje zemljišta u gospodarske svrhe, zakupac gubi pravo zakupa, bez naknade.
  7. Zakupnina se uplaćuje za godinu dana unaprijed, tj. prije ulaska u posjed.
  8. Za svaku česticu mora biti posebna ponuda.
  10. Pisana ponuda mora sadržavati:
  – naziv odnosno ime i adresu natjecatelja, OIB
  – oznaku čestice za koju se natječe
  – visinu ponuđene godišnje zakupnine za svaku česticu posebno.
 2. Pisane ponude šalju se poštom preporučeno, ili osobno donesu u zatvorenim omotnicama, s naznakom »Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta – ne otvaraj«, na adresu: Općina Jalžabet, Trg braće Radić b.b., 42203 Jalžabet, u roku 8 dana od objave natječaja.
  12. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
  13. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće, a nakon donošenja te odluke, općinski načelnik sklopit će s najpovoljnijim ponuđačima ugovor o zakupu.

 

 

Općina Jalžabet

 

 

NATJEČAJ JE OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA DANA 13.2.2015.g.u oglasnom djelu NN br 17.

 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2704590.html