2013. godina

 1. Odluka o mijenjanju naziva ulica
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 4/13)
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 28/13)
 3. Odluka o visini naknade predsjedniku Općinskog vijeća Općine Jalžabet, članovima Nadzornog
  odbora Inovativnog centra d.o.o., članovima Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
  »Potočić« Jalžabet, članovima Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,
  te drugim pozvanima na sjednice Općinskog vijeća
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 47/13)
 4. Odluka o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 47/13)
 5. Odluka o visini naknade za rad zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 47/13)
 6. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 50/13)
 7. Odluka o izbor stalnog sastava Izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora u Općini Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 50/13)
 8. Odluka o visini naknada za članove sastava Izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora u Općini Jalžabet,
  te članova biračkih odbora
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 50/13)
 9. Odluka o suglasnosti Općinskog vijeća Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 50/13)
 10. Odluka o davanju ovlaštenja Upravi trgovačkog društva Varkom d.d.
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 50/13)
 11. Ispravak Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 53/13)
 12. Odluka o imenovanju članova Savjeta mladih Općine Jalžabet
  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 82/13)