JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE JALŽABET

By procelnik In Natječaj On 27. ožujka 2018.

Općina Jalžabet raspisuje

JAVI NATJEČAJ

za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Jalžabet

  1. Predmet natječaja je poljoprivredno zem­ljište koje se nalazi  na području Općine Jalžabet, u Varaždinskoj županiji, na sljedećim katastarskim općinama, te se sastoji od čestica:

Čestica u k.o. Jakopovec:

1. čkbr. 1004/1 – površine – 2 ha, 8839 m2
2. čkbr. 1004/3 – površine – 1108 m2
3. čkbr. 1004/4 – površine – 1 ha, 9074m2
4. čkbr. 1004/5 – površine – 2273m2
3. čkbr. 1005/2 – površine – 10 ha, 5002 m2
4. čkbr. 1006/9 – površine – 3 ha, 9695 m2

 

Četica u k.o. Jalžabet:

1. čkbr. 657/2 – površine – 8620 m2
2. čkbr. 658 – površine – 1157 m2

 

Četica u k.o.Novakovec:

1.čkbr. 1296 – površine – 1726 m2

Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja

1.Sudionici javnog natječaja za zakup mogu biti fizičke ili pravne osobe koje su do isteka roka za podnošenje ponuda podmirile sve obveze prema Općini Jalžabet.

2. Prvenstveno pravo zakupa imaju fizičke i pravne osobe koje su sudjelovale u natječaju ,pod uvjetom da ima prebivalište,odnosno sjedište na području jedinice lokalne samouprave koja provodi natječaj i to slijedećim redoslijedom:

 

– fizička ili pravna osoba koja ponudi najvišu cijenu.

 

– nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta ili pravna osoba u rangu mikro i malih poduzeća, kojima je poljoprivreda primarna djelatnost, koji je najmanje tri godine do objave javnog natječaja vlasnik ili posjednik stoke, bavi se stočarskom proizvodnjom, ima najmanje tri godine do objave javnog natječaja prebivalište ili sjedište ili proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području Općine Jalžabet za koju se raspisuje javni natječaj, a ne ispunjava uvjet prosječnog odnosa broja grla stoke i poljoprivrednih površina od najmanje 1,0 ha oranice ili livade po uvjetnom grlu, odnosno najmanje 2,0 ha pašnjaka po uvjetnom grlu, koji se računa za proizvodnu godinu koja prethodi objavi javnog natječaja.

Prednost ima najmanji odnos broja grla stoke i poljoprivrednih površina

 

– dosadašnji posjednik kojem je poljoprivreda primarna djelatnost ako je u mirnom posjedu na temelju ugovora koji su istekli a sklopljeni su na temelju prije provedenog javnog natječaja, na temelju ugovora o prioritetnoj koncesiji i na temelju ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na temelju mirnog posjeda koji ne može biti kraći od pet godina, sukladno zakonu kojim se propisuje raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, a koji je ispunio sve obveze iz ugovora koji je istekao ili dosadašnji posjednik koji je vlasnik višegodišnjeg nasada na zemljištu za koje se raspisuje javni natječaj i u mirnom je posjedu tog zemljišta najmanje pet godina do objave javnog natječaja

 

– nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta koji u trenutku podnošenja ponude nije napunio 41 godinu, upisan je u Upisnik poljoprivrednika najmanje tri godine do objave javnog natječaja i koji ima prebivalište ili sjedište ili proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području Općine Jalžabet za koju se raspisuje javni natječaj, najmanje tri godine do objave javnog natječaja.

 

– nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom kao primarnom djelatnošću upisan u Upisnik poljoprivrednika, ima sjedište ili proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području Općine Jalžabet za koju se raspisuje javni natječaj, najmanje tri godine do objave javnog natječaja

 

– fizičke ili pravne osobe koje imaju prebivalište ili sjedište ili proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području Općine Jalžabet za koju se raspisuje javni natječaj, najmanje tri godine do objave javnog natječaja

 

– zadruge i trgovačka društva registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje tri godine do objave javnog natječaja

 

– fizičke i pravne osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom

 

3. Poljoprivredno zemljište dodjeljuje se u zakup na 5 godine.

4. Početna cijena je 700,00 kuna po hektaru, a može ponuditi najviše dvostruko od početne cijene.

5. U slučaju izgradnje infrastrukture za poduzetničku zonu, tijekom trajanja zakupa, Općina nije dužna obeštetiti zakupca za nastalu štetu.

6. U slučaju prodaje zemljišta u gospodarske svrhe, zakupac gubi pravo zakupa, bez naknade.

7. Zakupnina se uplaćuje za godinu dana unaprijed, tj. prije ulaska u posjed.

8. Za svaku česticu mora biti posebna ponuda, s time da čestice čk.br 1004/1, čkbr. 1004/3, čkbr. 1004/4, čkbr. 1004/5 k.o. Jakopovec čine jednu cjelinu, i čkbr. 657/2 i  čkbr. 658 k.o. Jalžabet čine jednu cjelinu.

10. Pisana ponuda mora sadržavati:

– naziv odnosno ime i adresu natjecatelja, OIB

– oznaku čestice za koju se natječe

– visinu ponuđene godišnje zakupnine za svaku česticu posebno.

– arkod ili neki drugi dokument iz kojeg je vidljiv odnos broja grla stoke i poljoprivrednih  površina.

11. Pisane ponude šalju se poštom preporučeno, ili osobno donesu u zatvorenim omotnicama, s naznakom »Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta – ne otvaraj«, na adresu: Općina Jalžabet, Trg braće Radić b.b., 42203 Jalžabet, u roku 8 dana od objave natječaja.

12. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

13. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Općinski načelnik, a nakon donošenja te odluke, općinski načelnik sklopit će s najpovoljnijim ponuđačima ugovor o zakupu.

 

Općina Jalžabet

 

NATJEČAJ JE OBJAVLJEN U VAŽDINSKIM VIJESTIMA DANA 27.3.2018.g.