Javni natječaj za prodaju nekretnina

By procelnik In Natječaj On 22. listopada 2019.

hrvatski grb

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JALŽABET
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 370-03/19-01/03
URBROJ: 2186/04-19-01
Jalžabet, 22.10.2019.

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 31/09, 28/13 ) , Odluke Općinskog vijeća od 17.10.2019. godine, Općinski načelnik Općine Jalžabet objavljuje

J A V N I N A T J E Č A J
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Jalžabet

 • Predmet natječaja je sljedeća nekretnina:

1 .K.č 1172/7 oranica Luka sa 355 čhv upisano u zk. ul. 3271 k.o. Kelemen prema početnoj cijeni 2900,00 kn.

Napomena: Sve nekretnine kupuju se po načelu viđeno – kupljeno, a što isključuje naknadne prigovore kupaca. Općina Jalžabet neće snositi troškove uređenja nekretnine.

 • Pravo na sudjelovanje u natječaju imaju:
 • fizičke osobe državljani Republike Hrvatske
 • pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj
 • strani državljani sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske
 • Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji uz ispunjenje uvjeta iz ovog javnog natječaja za nekretninu za koju podnosi ponudu, ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene.
 • Ponudi se obvezno prilažu sljedeći dokazi o sposobnosti natjecatelja:
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu za domaću fizičku osobu, odnosno presliku putovnice za stranu fizičku osobu
 • za pravne osobe izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra ne stariji od 90 dana računajući od dana početka postupka natječaja, odnosno za obrtnike preslika rješenja ili obrtnice Ureda za gospodarstvo te ovjereni prijevod izvornika isprave o registraciji tvrtke u matičnoj državi ( za stranu pravnu osobu ako im je dozvoljeno natjecanje ),
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini
 • potvrda Općine Jalžabet da ponuditelj nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Općini Jalžabet
 • za pravne osobe potvrda Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka natječaja
 • Ponuditelji su obvezni uplatiti jamčevinu u visini od 10 % utvrđene početne cijene za nekretninu iz ovog javnog natječaja, za koje podnose ponudu

Jamčevina se uplačuje na žiro račun Općine Jalžabet, IBAN: HR2523600001816500005, poziv na broj: 7706-OIB, s naznakom „ Jamčevina za natječaj – prodaja nekretnine „
Odabranom ponuditelju uplaćena jamčevina se uračunava u iznos kupoprodajne cijene, a ostalim ponuditeljima čija ponuda nije odabrana, vratit će se uplaćena jamčevina.

 • Ponude se podnose u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
 • Rok za dostavu ponude je 8 dana od dana objave ovog natječaja u Varaždinskim vijestima i na službenoj Internet stranici Općine Jalžabet https://www.jalzabet.hr/ ).
 • Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Jalžabet, Trg braće Radića 16, 42203 Jalžabet u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Ponuda za kupnju nekretnina- ne otvarati“ osobno ili preporučenom pošiljkom.
 • Otvaranje zaprimljenih ponuda izvršit će se u sjedištu Općine Jalžabet, 31.10.2019.godine u 10,00 sati.
 • Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor s Općinom Jalžabet u roku od 15 dana računajući od dana dostave Odluke načelnika Općine Jalžabet o odabiru ponuditelja.

Ugovorom će se regulirati međusobna prava i obveze između ugovornih strana. Ako odabrani ponuditelj ne sklopi ugovor u navedenom roku, gubi pravo na jamčevinu u cijelosti, te će se u tom slučaju nekretnina ponuditi prvom sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

Iznos utvrđene kupoprodajne cijene odabrani ponuditelj je dužan uplatiti na račun Općine Jalžabet u roku od 15 dana računajući od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji, a prijenos prava vlasništva se vrši nakon isplaćenog cijelog iznosa.

 • Porez na promet nekretnina, odnosno troškove upisa prava vlasništva i sve ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva snosi kupac.
 • Nepravodobne, nepotpune i nejasne ponude neće se razmatrati. Ponude s ponuđenim iznosom nižim od utvrđene početne cijene neće se razmatrati ovim natječajem.
 • Odluku o odabiru ponuditelja donosi načelnik Općine Jalžabet, o čemu će svi podnositelji ponuda biti pisano obaviješteni.
 • Načelnik Općine Jalžabet zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja i bez snošenja novčanih i svih drugih eventualnih posljedica, kao i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu ponudu. U tom se slučaju obvezuje na povrat uplaćene jamčevine.

Načelnik Općine Jalžabet:
Mirko Magić, mag.oec.