JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova

By procelnik In Poziv On 2. veljače 2021.

KATALOG STANOVA I ARHITEKTONSKA VIZUALIZACIJA ZGRADE

 

hrvatski grb

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JALŽABET

apn
Agencija za pravni promet i
posredovanje nekretninama

 

Na temelju čl.23 Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN br.109/1, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19) Općina Jalžabet i članka. 17 Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Jalžabet od 28. svibnja 2019 godine, načelnik Općine Jalžabet objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova

iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS)

na području Općine Jalžabet (naselje Jalžabet)

radi utvrđivanja Liste reda prvenstva

I.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih zahtjeva za kupnju stanova iz Programa POS-a na području Općine Jaalžabet u naselju Jalžabet sukladno Zakonu.

Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a na području općine imaju svi građani – državljani Republike Hrvatske koji nemaju odgovarajuće riješeno stambeno pitanje, odnosno nemaju odgovarajući stan.

II.

Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu koji se može preuzeti s WEB stranice APN-a: www.apn.hr.

Podnositelj zahtjeva mora uz zahtjev za kupnju stana priložiti:

 

 • 1) presliku domovnice ili osobne iskaznice – za podnositelja zahtjeva,
 • 2) rodni list ili vjenčani list ili izvadak iz registra životnog partnerstva – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana (ne stariji od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva),
 • 3) uvjerenje o prebivalištu – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana s prikazanim ukupnim vremenom prebivanja na području Općine Jalžabet za podnositelja zahtjeva, a koje izdaje policijska uprava (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
 • 4) ovjerenu izjavu o postojanju izvanbračne zajednice/neformalnog životnog partnerstva, potpisanu od strane podnositelja zahtjeva i izvanbračnog supružnika/ce ili neformalnog životnog partnera/partnerice, danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću te supotpisanu od strane dva svjedoka (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
 • 5) dokaz o nepostojanju (odgovarajućeg) stana ili kuće u vlasništvu:
 • Potvrdu Zemljišno-knjižnog odjela nadležnog Općinskog suda o neposjedovanju nekretnina prema mjestu prebivališta za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana (ne starija od 30 dana)
 • Uvjerenje nadležnog Ureda za katastar i geodetske poslove o posjedovanju/neposjedovanju nekretnina prema mjestu prebivališta za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana (ne starije od 30 dana)

 

 • ovjerenu izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom podnositelj zahtjeva za sebe i članove obiteljskog domaćinstva izjavljuje da on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu za kupnju stana nemaju u vlasništvu stan ili kuću na području Republike Hrvatske (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) ili
 • ovjerenu izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom podnositelj zahtjeva za sebe i članove obiteljskog domaćinstva izjavljuje da on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu za kupnju stana imaju u vlasništvu neodgovarajući stan ili kuću na području Republike Hrvatske (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) te e-izvadak ili izvadak iz zemljišne knjige izdan od strane Zemljišno knjižnog odjela nadležnog suda kao dokaz vlasništva neodgovarajućeg stana uz obvezatno naznačenu adresu, strukturu i ukupnu površinu stana u vlasništvu,
 • 6) dokaz stambenog statusa:
 • važeći ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom kao dokaz o statusu zaštićenog najmoprimca, zaštićenog podstanara, odnosno predmnijevanog najmoprimca (ugovor o najmu stana, sudska presuda, druga dokumentacija), podaci o najmodavcu, odnosno vlasniku stana), ili
 • važeći ugovor o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom – ovjeren ili prijavljen u poreznoj upravi (priznavati će se ugovori o najmu stana koji su ovjereni kod javnog bilježnika ili prijavljeni u nadležnoj poreznoj upravi najkasnije dan prije objave Javnog poziva), ili
 • ovjerena izjava o stanovanju kod člana obitelji potpisana od strane podnositelja zahtjeva dana pod materijalnom i kaznenom odgovornošću (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
 • 7) dokaz o školskoj spremi (svjedodžba o završenom školovanju, radna knjižica, diploma – u preslici),
 • 8) za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jednoroditeljska obitelj) – presudu/rješenje o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u istom kućanstvu
 • 9) dokaz o školovanju djece – potvrda / uvjerenje škole ili visokog učilišta o redovitom školovanju,
 • 10) rješenje nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđenom stupnju invaliditeta – za podnositelja zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva, odnosno nalaz i mišljenje nadležnog tijela o utvrđenim teškoćama u razvoju djeteta,
 • 11) potvrdu nadležnog tijela državne uprave o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu za podnositelja zahtjeva,
 • 12) rješenje nadležnog ministarstva o utvrđenoj skupini i stupnju invaliditeta za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata za podnositelja zahtjeva,
 • 13) potvrdu o statusu člana obitelji poginulog, zatočenog, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za podnositelja zahtjeva,

Isprave se mogu podnijeti i kao preslike odnosno izjave bez ovjere potpisa davatelja izjave. Podnositelj zahtjeva dužan je izvornike podnijeti na uvid službenim osobama APN-a najkasnije prilikom odabira stana, kao i izjave iz točaka 4.,5.,6., dostaviti s ovjerom potpisa davatelja izjave.

III.

Zahtjev za kupnju stana s traženom dokumentacijom u prilogu, dostavlja se u roku do 15.03.2021. godine na adresu:

Općina Jalžabet, uz naznaku: „Ime, prezime i adresa – Zahtjev za kupnju stana iz Programa POS-a – Općina Jalžabet– NE OTVARAJ”

IV.

Bodovanje i uvrštavanje na Listu reda prvenstva provest će se u skladu s Odlukom o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Jalžabet (Klasa: 021-05/19-02/02, Ur.broj: 2186/05-01-19 od 28. svibnja 2019.).

V.

Prijedlog Liste reda prvenstva objavit će se na oglasnoj ploči i na WEB stranici APN-a.
Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste reda prvenstva i obavljeno bodovanje, odnosno neuvrštavanje na Listu reda prvenstva.

Prigovor se podnosi Povjerenstvu za utvrđivanje Liste reda prvenstva za kupnju stanova prema programu POS-a u roku od 5 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste reda prvenstva na oglasnoj ploči i na WEB stranici APN-a, a o osnovanosti prigovora odlučuje direktor APN-a.

VI.

Konačna lista reda prvenstva se objavljuje na oglasnoj ploči i na WEB stranici APN-a, po donošenju odluke o podnesenim prigovorima.

Klasa: 370-03/21-01/01

Ur.broj: 2186-04-21-01

Jalžabet, 01.02.2021.godine.

Načelnik Općine Jalžabet:
Mirko Magić, mag.oec.