Obavijest o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

By komunalniodjel In Obavijest On 22. veljače 2022.

Na temelju članka 32. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ( Narodne novine broj 3/17 ), članka 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima  zaštite okoliša, Općina Jalžabet, Jedinstveni upravni odjel, kao nositelj izrade obavještavaju javnost :

O započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za potrebe

4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jalžabet

 

Općinski načelnik donio je 22.02.2022.g. Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za potrebe 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jalžabet, Klasa: 350-02/22-01/6, Urbroj: 2186-4-02-1-22-2.

Nositelj izrade ID PPUO

Jedinstveni upravni odjel Općine

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za potrebe 4. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opcine Jalzabet.